Stichting Herdenking Februaristaking Hilversum

Organisator van de jaarlijkse herdenking in Hilversum is de
Stichting Comité Herdenking Februaristaking Hilversum 1941
opgericht op 19 juli 2021 te Hilversum
KvK-nummer 83441956
NL31 INGB 0007 5018 30

De stichting heeft als doel:

de februaristaking van negentienhonderdéénenveertig als algemeen protest tegen de vervolging van joodse medeburgers in herinnering te houden van de Hilversumse bevolking, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 26 februari op de plek waar de staking ooit begon, het huidige winkelcentrum Seinhorst te Hilversum;
b. dit zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeente Hilversum te realiseren;
c. op te treden tegen verschijnselen van fascisme, neofascisme, racisme en antisemitisme;
d. op te treden tegen opvattingen en gedragingen waaraan racisme en discriminatie ten grondslag liggen;
e. op te treden voor bescherming van democratische- en mensenrechten.

De stichting bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Jan Schriefer, voorzitter
Joop Lahaise, secretaris
Sjef Coenen, penningmeester
Bianca Verweij, bestuurslid

Hier vindt u de statuten van de stichting

Hier vindt u ons jaarverslag: